สธ.-ทปอ. วางมาตรการจัดสอบสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-จัดศูนย์สอบเฉพาะ

ข่าวทั่วไป Thursday March 3, 2022 09:57 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สธ.-ทปอ. วางมาตรการจัดสอบสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-จัดศูนย์สอบเฉพาะ

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สถานการณ์โควิดในช่วงสัปดาห์นี้ ยังคงพบการติดเชื้อรายวันในระดับกว่า 20,000 ราย ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การป้องกันตนเองขั้นสูงสุดจึงเป็นหลักการที่ต้องยึดถือปฏิบัติ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน ที่ในช่วงเดือนมี.ค. นี้เป็นฤดูกาลแห่งการสอบ ทั้งสอบปลายภาค เลื่อนระดับช่วงชั้น รวมถึงการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ดังนั้น จึงต้องดำเนินมาตรการที่เคร่งครัด และการปฏิบัติตนเองอย่างเข้มข้นควบคู่กันไป ภายใต้การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ต้องเฝ้าระวังรายวัน เนื่องจากข้อมูลแนวโน้มการติดเชื้อรายสัปดาห์ ตั้งแต่ม.ค.-ก.พ. 65 สังเกตได้ว่า แนวโน้มการติดเชื้อสูงขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์แรกของเดือนม.ค. เกือบ 35,000 ราย ถึงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนก.พ. 65 พบการติดเชื้อถึง 140,000 ราย สอดคล้องกับการติดเชื้อในเด็กช่วงอายุ 0-18 ปี ที่มีการติดเชื้อรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของการจัดสอบนั้น กลุ่มนักเรียน ผู้จัดสอบ และบุคลากรทางการศึกษา จำเป็นต้องปฏิบัติตามหลัก VUCA เริ่มจากแต่ละบุคคลควรรับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด มีการปฏิบัติตามหลัก UP (Universal Prevention) ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่มีการสัมผัส

ส่วนสถานศึกษา สถานที่จัดสอบ ต้องดำเนินการตามมาตรการ COVID Free Setting รวมถึงแต่ละบุคคลต้องประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน "ไทยเซฟไทย" หรือแอปพลิเคชั่นอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ และควรตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยงสูงเหล่านี้ คือ หลักปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำให้ทุกคน ทุกหน่วยงาน ถือปฏิบัติในทุกสถานการณ์

ด้าน น.พ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า มาตรการการจัดสอบสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่สอบนั้น มีการดำเนินงานดังนี้

1. การบริการจัดการ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เป็นประธานในการอำนวยการสอบ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัย ศึกษาธิการจังหวัด ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จังหวัดดำเนินการจัดการสอบให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข และมาตรการการจัดสอบ

ทั้งนี้ ให้ตรวจ ATK เมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยงสูง ไม่แนะนำให้ตรวจทุกราย พร้อมกำหนดให้แต่ละจังหวัด พิจารณาเปิดศูนย์สอบตามความเหมาะสมอย่างน้อย 1 แห่ง อาจพิจารณาใช้พื้นที่แยกกักชุมชน (CI) เพื่อจัดสอบ หรือ Hospitel เพื่อจัดที่พัก การจัดระบบให้บริการอาหาร ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และหลักโภชนาการ แยกของใช้ เช่น จัดอาหารกล่อง ไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน จัดบริการรถรับ-ส่ง สำหรับผู้ติดเชื้อ เพื่อเดินทางมาสอบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี จัดบริการรแท็กซี่ฉุกเฉิน ในส่วนของต่างจังหวัดได้มอบให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ร่วมกับผู้จัดสอบในต่างจังหวัด พิจารณาการจัดบริการรถ

2. สถานที่สอบ ประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน ในการคัดกรองและให้คำแนะนำด้านสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด จัดให้มีพื้นที่แยกสำหรับจัดการสอบเป็นสัดส่วน แยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกลุ่มผู้ติดเชื้อ เน้นให้มีการระบายอากาศที่ดี จัดที่นั่งสอบห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร จัดระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา เช่น การจัดการขยะติดเชื้อและทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

3. ผู้คุมสอบ ปฏิบัติการคุมสอบตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อ เช่น สวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่าง ใช้เวลาในการคุมสอบในห้องสอบให้น้อยที่สุด วางแผนจัดการสอบให้เหมาะสม

4. ผู้เข้าสอบ เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรืออาการเล็กน้อย หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ควรตรวจสอบสถานที่สอบที่กำหนด และลงทะเบียนกับสถานที่สอบเมื่อทราบว่าตนเองติดเชื้อ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือก่อนและหลังการเข้าสอบ งดการพูดคุย เว้นระยะห่าง สำหรับการเดินทางไปสนามสอบควรใช้รถยนต์ส่วนตัว ในกรณีไม่มีรถส่วนตัว ให้ประสานหน่วยสถานที่สอบหน่วยบริการสาธารณสุข

"ก่อนการสอบ ขอให้ทุกคนยกการ์ดสูงสุดป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ แต่หากติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่รุนแรง จะได้ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับอนาคตทางการศึกษาของนักเรียน" รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ด้าน นายชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบสอบ TCAS65 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ทปอ. ได้ดำเนินการจัดสอบ โดยมีสนามสอบทั้งสิ้น 213 แห่ง ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินการสอบเฉพาะผู้ที่ไม่ติดเชื้อ สามารถเข้าสอบได้ตามปกติ

ส่วนการดำเนินการสนามสอบพิเศษได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์สอบในแต่ละภูมิภาค ประกอบด้วย 1. ภาคกลางและกรุงเทพมหานครศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. ภาคเหนือ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4. ภาคใต้ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์สอบทั้ง 6 แห่ง ที่จัดตามภูมิภาคนี้ เป็นศูนย์สอบที่จัดเฉพาะสำหรับผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องไม่มีอาการ หรืออาการน้อย หรือที่เรียกว่ากลุ่มผู้ป่วยสีเขียว

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนสอบผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ student.mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. 65 เป็นต้นไป โดยในส่วนของจังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการจัดสนามสอบพิเศษเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรี และติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องการสอบ TCAS65 สามารถลงทะเบียนในระบบนี้เช่นเดียวกัน เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้กำหนดรายวิชาที่ประสงค์จะสอบ และสามารถเข้าร่วม Open chat เพื่อใช้ในการติดต่อข้อมูลต่างๆ กับสนามสอบพิเศษ เมื่อถึงวันสอบให้ผู้สอบเดินทางมาสนามสอบพิเศษด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หรือจิตอาสาชุมชน เพื่อนำผู้สอบมายังสนามสอบพิเศษ

ด้านสนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีที่พักสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สามารถเข้าพักได้ที่มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเปิดให้เข้าพักในวันที่ 11 มี.ค. 65 โดยกำหนดสอบวันแรกวันที่ 12-15 มี.ค. 65 และวันที่ 19-20 มี.ค. 65 การเตรียมตัวมาสอบให้แต่งกาย และเตรียมอุปกรณ์มาสอบ เสมือนการมาสอบปกติ และต้องเตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์มาด้วย

ในส่วนการจัดสอบของสนามสอบพิเศษ ได้จัดสถานที่แยกออกเฉพาะจากอาคารปกติทั่วไป มีระบบน้ำ ระบบห้องน้ำ ซึ่งแยกออกจากอาคารทั่วไปด้วย โดยใช้ห้องสอบที่มีขนาดใหญ่ มีระยะห่าง 2 เมตร ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ผู้คุมสอบ มี 2 ช่องทาง คือ ศูนย์สอบเป็นผู้จัดหา หรือขอความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขดำเนินการจัดหา โดยผู้คุมสอบต้องใส่ชุด PPE คุมสอบ และลดการสัมผัสให้มากที่สุด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ