(เพิ่มเติม) กกพ.ประกาศผลคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 43 ราย รวม 149.50 MW

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday September 23, 2021 11:58 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) จำนวนทั้งสิ้น 43 ราย คิดเป็นปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 149.50 เมกะวัตต์ (ค่าไฟฟ้าเสนอขายเฉลี่ย 3.1831 บาทต่อหน่วย)

แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทชีวมวลจำนวน 16 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 75.00 เมกะวัตต์ (ค่าไฟฟ้าเสนอ ขายเฉลี่ย 2.7972 บาทต่อหน่วย) และโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทก๊าซชีวภาพรวม 27 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 74.50 เมกะ วัตต์ (ค่าไฟฟ้าเสนอขายเฉลี่ย 3.5717 บาทต่อหน่วย) ตามกรอบเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) กำหนดเป้าหมายจากเชื้อเพลิงชีวมวล 75 เมกะวัตต์ และเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ 75 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ สามารถแยกเป็นรายภาคได้ดังนี้

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก             ผ่านการคัดเลือก
(โครงการนำร่อง)                    จำนวน (ราย)  เมกะวัตต์
ภาคเหนือ
โรงไฟฟ้าประเภทชีวมวล                     2      7.75
โรงไฟฟ้าประเภทก๊าซชีวภาพ                   9     24.00
ภาคกลาง
โรงไฟฟ้าประเภทชีวมวล                     2     12.00
โรงไฟฟ้าประเภทก๊าซชีวภาพ                   5     15.00
ภาคอีสาน
โรงไฟฟ้าประเภทชีวมวล                     6     29.40
โรงไฟฟ้าประเภทก๊าซชีวภาพ                   7     20.00
ภาคตะวันตก
โรงไฟฟ้าประเภทชีวมวล                     1      6.00
โรงไฟฟ้าประเภทก๊าซชีวภาพ                   2      5.00
ภาคใต้
โรงไฟฟ้าประเภทชีวมวล                     5     19.85
โรงไฟฟ้าประเภทก๊าซชีวภาพ                   4     10.50
รวม                            43     149.50

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดจะต้องยอมรับเงื่อนไขการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ภายใน 7 วันและลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใน 120 วัน หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ โดยกำหน ดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายใน 36 เดือนนับจากวันลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือภายในวันที่ 21 ม.ค.68

"สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการจัดสัมมนาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อชี้แจงแนวทางในการพัฒนาโครงการตาม พ.ร.บ. การ ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น การเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการลงนามในสัญญา ซื้อขายไฟฟ้า การจัดเตรียมเอกสาร COP การจัดรับฟังความเห็นเพื่อทำความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ การขอรับใบอนุญาต และ การจัดตั้ง กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อให้สามารถพัฒนาโครงการได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ทำให้โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ ประสบความ สำเร็จและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นอยู่กับความเข้าใจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า จึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยว ข้องพัฒนาโครงการแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นต้นแบบของโรงไฟฟ้าชุมชนในระยะต่อไป" นาย คมกฤช กล่าว

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอขายไฟฟ้าตามอัตราส่วนลด (%) FITF ในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐาน ราก (โครงการนำร่อง) จำนวน 43 ราย มีดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก        จังหวัด  ประเภทเชื้อเพลิง ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายที่ได้รับคัด
เลือก
1.  บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนยะลา (โครงการ 1) จำกัด  ยะลา     ชีวมวล        5.70
2.  บริษัท ยะลาวัลเล่ย์ คอมมูนิตี้ จำกัด       ยะลา     ชีวมวล        2.80
3.  บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนสงขลา (โครงการ 1) จำกัด สงขลา    ชีวมวล        5.70
4.  บริษัท สงขลา วิลเลจ เอ็นเนอร์ยี จำกัด     สงขลา    ชีวมวล        2.80
5.  บริษัท ปาล์มดีชุมชนกรีนพาวเวอร์ จำกัด      นครศรีธรรมราช ชีวมวล        2.85
6.  บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนสุพรรณบุรี จำกัด      สุพรรณบุรี   ชีวมวล        6.00
7.  บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนชัยภูมิ (โครงการ 2) จำกัด  กาญจนบุรี   ชีวมวล        6.00
8.  บริษัท ปาล์มดี กรีนเพาเวอร์ จำกัด       นครศรีธรรมราช ก๊าซชีวภาพ       3.00
9.  บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกาฬสินธุ์ (โครงการ 2) จำกัด กาฬสินธุ์    ชีวมวล        6.00
10.  บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกาฬสินธุ์ (โครงการ 1) จำกัด กาฬสินธุ์    ชีวมวล        6.00
11.  บริษัท สหัสขันธ์ ไบโอแมสเพาเวอร์ 2021 จำกัด  กาฬสินธุ์    ชีวมวล        2.70
12.  บริษัท ห้วยผึ้ง ไบโอแมสเพาเวอร์ 2021 จำกัด   กาฬสินธุ์    ชีวมวล        2.70
13.  บริษัท พลังงานชุมชน บ้านดุง จำกัด       อุดรธานี    ชีวมวล        6.00
14.  บริษัท โคลเวอร์ กรีน 7 จำกัด         หนองบัวลำภู  ชีวมวล        6.00
15.  บริษัท โคลเวอร์ กรีน 6 จำกัด         พิจิตร     ชีวมวล        6.00
16.  บริษัท โคลเวอร์ กรีน 4 จำกัด         ลำปาง    ชีวมวล        6.00
17.  บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนศรีสะเกษ จำกัด      เชียงราย   ก๊าซชีวภาพ       3.00
18.  บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนนาบอน จำกัด       เชียงราย   ก๊าซชีวภาพ       3.00
19.  บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนยโสธร จำกัด       เชียงราย   ก๊าซชีวภาพ       3.00
20.  บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนปราจีนบุรี จำกัด      เชียงราย   ก๊าซชีวภาพ       3.00
21.  บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนบางเลน จำกัด       เชียงราย   ก๊าซชีวภาพ       3.00
22.  บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนบุรีรัมย์พัฒนา จำกัด     เชียงราย   ก๊าซชีวภาพ       3.00
23.  บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนค้อวัง จำกัด        เชียงราย   ก๊าซชีวภาพ       2.00
24.  บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนอากาศอำนวย จำกัด     เชียงรราย   ก๊าซชีวภาพ       2.00
25.  บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกาฬสินธุ์ จำกัด       เชียงราย   ก๊าซชีวภาพ       2.00
26.  บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนหนองหงส์ จำกัด      บุรีรัมย์    ก๊าซชีวภาพ       3.00
27.  บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชร จำกัด     กำแพงเพชร  ก๊าซชีวภาพ       3.00
28.  บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนคลองขลุงพัฒนา จำกัด    กำแพงเพชร  ก๊าซชีวภาพ       3.00
29.  บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนบุรีรัมย์ร่วมใจ จำกัด     บุรีรัมย์    ก๊าซชีวภาพ       3.00
30.  บริษัท คอมมูนิตี้ ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 4 จำกัด    นครพนม    ก๊าซชีวภาพ       3.00
31.  บริษัท คอมมูนิตี้ ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 3 จำกัด    นครพนม    ก๊าซชีวภาพ       3.00
32.  บริษัท คอมมูนิตี้ ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด    นครพนม    ก๊าซชีวภาพ       2.00
33.  บริษัท คอมมูนิตี้ ไบโอ เอ็นเนอร์ยี3 จำกัด    นครพนม    ก๊าซชีวภาพ       3.00
34.  บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด    ขอนแก่น    ก๊าซชีวภาพ       3.00
35.  บริษัท เอสซีจี พาวเวอร์ 3 จำกัด       ยะลา     ก๊าซชีวภาพ       3.50
36.  บริษัท เอสซีจี พาวเวอร์ 7 จำกัด       ปัตตานี    ก๊าซชีวภาพ       3.00
37.  บริษัท เอสซีจี พาวเวอร์ 9 จำกัด       นราธิวาส   ก๊าซชีวภาพ       3.00
38.  บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนสุรินทร์ จำกัด       ราชบุรี    ก๊าซชีวภาพ       2.00
39.  บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรก้าวไกล จำกัด  กำแพงเพชร  ก๊าซชีวภาพ       3.00
40.  บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนโคราช จำกัด       ราชบุรี    ก๊าซชีวภาพ
3.00
41.  บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขาณุวรลักษบุรี จำกัด    กำแพงเพชร  ก๊าซชีวภาพ       3.00
42.  บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรพัฒนา จำกัด   กำแพงเพชร  ก๊าซชีวภาพ       3.00
43.  บริษัท ยูไนเต็ด พาวเวอร์ 3 จำกัด       พะเยา    ชีวมวล        1.75

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ