ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวก เข็มสถาบันแก่บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 20 และ 21

ข่าวทั่วไป Friday June 24, 2022 17:05 —ThaiPR.net

ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวก เข็มสถาบันแก่บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 20 และ 21

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวกพยาบาล และ เข็มสถาบัน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 20 จำนวน และ 21 มอบหมวกนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่จะลงฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ โรงพยาบาลแหล่งฝึก พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลฉพาะทาง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์ปัจจุบันที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีกล่าวแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ของสำนักวิชา ร่วมกันมอบขีด หมวกพยาบาล และเข็มสถาบัน และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

หมวกพยาบาล เป็นสิ่งที่แสดงถึงหน้าที่และภารกิจของบุคคลผู้สวมใส่ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาวิชาการพยาบาล ส่วนแถบสีดำที่อยู่บนหมวกพยาบาลเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่า ผู้ที่สวมใส่จบการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแล้ว ดวงประทีปเป็นเครื่องหมายแสดงการระลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้บุกเบิกวิชาชีพการพยาบาล  ซึ่งการมอบขีด หมวกพยาบาล และเข็มสถาบัน ให้แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา แสดงว่าบัณฑิตได้สำเร็จการศึกษา พร้อมออกไปเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทกับบัณฑิต โดยมีใจความสำคัญว่า ขอให้การสวมหมวกพยาบาล ในวันนี้เป็นสิ่งที่เตือนให้ทุกคน ตระหนักว่าต้องมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพการพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขภาพที่ดีของผู้ป่วยและประชาชน โดยยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ ความมีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ความรู้และหลักวิชาที่ถูกต้อง ทันสมัย ด้วยความเอื้ออาทร และจะต้องเป็นพยาบาลที่ดีตามความคาดหวังของสังคม

ปัจจุบันสภาพสังคม มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของผู้คน รวมทั้งการดูแลรักษาและการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ แม้จะสำเร็จการศึกษาและเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลแล้ว ก็ยังต้องมีความใฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น

"ขอให้บัณฑิตทุกคนยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รักและเคารพเกียรติของวิชาชีพ เกียรติของมหาวิทยาลัย และเกียรติแห่งตน เพื่อดำรงตนให้เหมาะสมกับผู้เป็น "คนดีและคนเก่ง" ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สืบไป" รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ