อบรมหลักสูตร Smart Change Management with OKRs in Action (เปลี่ยนอนาคตสู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ OKRs) วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 น.

ข่าวทั่วไป Tuesday July 5, 2022 15:54 —ThaiPR.net

อบรมหลักสูตร Smart Change Management with OKRs in Action (เปลี่ยนอนาคตสู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ OKRs) วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 น.

ภายใต้สภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่ไม่แน่นอน มากมาย หลากหลาย รุนแรง และรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง ทำให้องค์กรต่างต้องเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สามารถนำพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ เป้าหมายที่ต้องการ (DESIRED STATE) สร้างกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความสำเร็จนี้ได้ใช้แนวทางที่สถาบันได้พัฒนาขึ้นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรชั้นนำระดับสากลจนประสบความสำเร็จ ภายใต้กรอบการจัดการที่ชื่อว่า "FTPI CHANGE MANAGEMENT MODEL" ประกอบด้วย หัวข้อหลัก 6 ข้อ การเตรียมการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสื่อสาร กระบวนการและเครื่องมือ การเรียนรู้ การวัดผล และการยกย่องชมเชยและการให้รางวัล รวมทั้งการใช้ Objective & Key Results หรือ OKRs ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการจัดการที่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการสร้างผลลัพธ์อย่างก้าวกระโดด (10 X)

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพและตระหนักในความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร ทำให้องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและอยู่รอดต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร
 • เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางและขั้นตอนที่เป็นระบบในการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการใช้ Objective & Key Results หรือ OKRs เพื่อทำให้เข้าใจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้การดำเนินงานต่อไป
 • เพื่อทราบถึงการกำหนดกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และกลไกการใช้ Objective & Key Results หรือ OKRs ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความสำเร็จ
 • เพื่อทราบถึงแนวทางการผลักดันให้เกิดความร่วมมือทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงปัจจัยความสำเร็จที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง

วิทยากร :

อ.สุรเชษฎ์ พลวณิช

วิทยากร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กรด้วยเครื่องมือบริหารยุคใหม่ และการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

อ.วสิษฐ์ พรหมบุตร

ที่ปรึกษาและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ และการวางแผนธุรกิจ เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

เหมาะสำหรับ

 • Manager
 • Executive

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 6,900 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%) 7,383 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

 • ความหมายและแนวคิดของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
 • ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความสำเร็จ : FTPI CHANGE MANAGEMENT MODEL
 • ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง
 • แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • การจัดทำ ROADMAP เพื่อการปรับปรุง)

วันที่สอง

 • การเปลี่ยนอนาคตอย่างรอบรู้ด้วย OKRs
 • ถอดรหัส OKRs เชิงกลยุทธ์ (Strategic OKRs)
 • OKRs Vs. KPIs
 • ความแตกต่างของ OKRs ที่อยากทำ กับ OKRs ที่ต้องทำ
 • เทคนิคการเปลี่ยน KPIs เป็น OKRs
 • เทคนิคการกำหนด OKRs ที่สร้างผลลัพธ์แบบก้าวกระโดด (10 X)
 • กรณีศึกษาการใช้ OKRs สร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวกขององค์กรในภาวะวิกฤติ COVID-19
 • ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อนำ OKRs ไปใช้

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ftpi.or.th/event/75648

แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทร. 02-619-5500 ต่อ 451-456

อีเมล์ : training@ftpi.or.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ