สวนดุสิตโพล: คนไทยกับพิษเศรษฐกิจ

ข่าวผลสำรวจ Monday February 21, 2022 08:05 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: คนไทยกับพิษเศรษฐกิจ
วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นแต่รายได้กลับ          เท่าเดิมหรือลดลงซึ่งผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลควรเร่งแก้ไข เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,148 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปผลได้ ดังนี้
1. วิกฤติเศรษฐกิจ ณ วันนี้ ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างไรบ้าง
อันดับ 1     ต้องประหยัดและวางแผนการใช้จ่ายมากขึ้น     62.76%
อันดับ 2     สินค้าแพงขึ้น ทำให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น     60.12%
อันดับ 3     รายได้ลดลง ขายของได้น้อยลง ไม่มีลูกค้า      59.07%
อันดับ 4     ชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก ต้องกู้หนี้ยืมสิน     57.22%
อันดับ 5     ต้องหารายได้เพิ่ม ทำงานหนักมากขึ้น หาอาชีพเสริม     54.58%

2. ประชาชนคิดว่ามาตรการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น คนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฯลฯ ช่วยลดภาระได้หรือไม่
  ช่วยได้บ้าง 63.21%      ช่วยได้มาก 22.83%     ไม่ช่วยเลย 13.96%
3. วิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ประชาชนมีความเครียดในระดับใด
  เครียดมาก 65.23%      เครียดปานกลาง 24.58%     เครียดน้อย 8.87%      ไม่เครียดเลย 1.32%
4. สิ่งที่รัฐบาลควรเร่งดำเนินการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชน คือ
อันดับ 1     ควบคุมราคาสินค้า ลดค่าครองชีพ      89.90%
อันดับ 2     ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้          62.51%
อันดับ 3     ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว       56.19%
อันดับ 4     ควบคุมโควิด-19 ให้ได้เร็วที่สุด       55.05%
อันดับ 5     ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน         53.56%

5. ประชาชนคิดว่าวิกฤติเศรษฐกิจ ณ วันนี้ ส่งผลกระทบต่อรัฐบาลอย่างไร
อันดับ 1     รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ อาจยุบสภา      78.82%
อันดับ 2     ประชาชนไม่เชื่อมั่นรัฐบาล         76.54%
อันดับ 3     ต่างชาติไม่กล้าลงทุน นักธุรกิจไม่เชื่อมั่น           72.41%
อันดับ 4     เกิดกระแสต่อต้าน เป็นประเด็นสำคัญทำให้โดนโจมตี        70.04%
อันดับ 5     กู้เงินเพิ่มจำนวนมหาศาล ใช้งบประมาณจำนวนมาก       57.73%

6. ประชาชนคิดอย่างไร กับกระแสข่าวที่ว่าอาจจะมีการ ?ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่? ก่อนครบเทอมรัฐบาล
  น่าจะเป็นไปได้ 59.88%    ไม่น่าจะเป็นไปได้ 33.45%     เป็นไปไม่ได้ 6.67%
7. หากได้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ประชาชนคิดว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไร
  น่าจะดีขึ้น 52.19%       น่าจะเหมือนเดิม 40.79%     น่าจะแย่ลง 7.02%

*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : คนไทยกับพิษเศรษฐกิจ
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,148 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่า วิกฤติเศรษฐกิจ ณ วันนี้ ทำให้ประชาชนต้องประหยัดและวางแผนการใช้จ่ายมากขึ้น ร้อยละ 62.76 โดยมองว่ามาตรการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น คนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฯลฯ ช่วยลดภาระได้บ้าง ร้อยละ 63.21 วิกฤติเศรษฐกิจส่งผลให้มีความเครียดในระดับมาก ร้อยละ 65.23 สิ่งที่รัฐบาลควรเร่งดำเนินการคือควบคุมราคาสินค้า ลดค่าครองชีพ ร้อยละ 89.90 ปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้ทำให้รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ อาจยุบสภา ร้อยละ 78.82 จากข่าว ?ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่? น่าจะเป็นไปได้ ร้อยละ 59.88 หากได้รัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ประชาชนคิดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะดีขึ้น ร้อยละ 52.19
วิกฤติเศรษฐกิจทำให้ประชาชนรู้สึกเครียดมากขึ้น โดยพบมากในกลุ่มอายุ 30 ? 39 ปี ที่มีความเครียดสูงกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ รองลงมาคือกลุ่มอายุ 40 ? 49 ปี ซึ่งกลุ่มนี้เป็นวัยทำงานเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว ถึงแม้จะมีมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่ก็เป็นเพียงการช่วยรักษาระดับการใช้จ่ายในระยะสั้น ๆ เท่านั้น ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ไม่เช่นนั้นประชาชนก็จะยิ่งไม่เชื่อมั่นและนำไปสู่ทางตันของรัฐบาลก็เป็นได้

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

     พิษเศรษฐกิจครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากทุกระดับรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไป จากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เห็นได้ชัดเจนคือประชาชนมีรายได้ลดลง แต่รายจ่ายคงตัว หรือมากขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล ทำให้ประชาชนเกิดความเครียดจนถึงกับคิดสั้นฆ่าตัวตาย ซึ่งมีข่าวอยู่เป็นระยะ สิ่งที่ภาครัฐช่วยได้ คือ ทำอย่างไรให้ประชาชนสามารถดำรงชีพอยู่ได้ อย่างน้อยข้าว ปลา อาหาร ต้องควบคุมราคา ดูแลเรื่องสุขภาพ เมื่อเจ็บป่วยมีระบบสาธารณสุขที่เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม มาตรการการแจกเงินคนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถือได้ว่ามีส่วนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ เมื่อมีผู้ซื้อ ผู้ขายก็มีความต้องการสินค้า เกิดการขนส่ง มีการจ้างงานตามมา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการหากไม่ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน          เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ไม่พ้นที่ประชาชนต้องถูกเลิกจ้างงานเป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องดูแล ปัญหาด้านเศรษฐกิจผูกพันกับรัฐบาลหากไม่เร่งแก้ไข รัฐบาลเองจะอยู่ไม่ได้ในที่สุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ