ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร “บ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี”ที่ “AA+” แนวโน้ม “Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday August 3, 2022 10:29 —ทริส เรตติ้ง

อันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทยังคงสะท้อนถึงการที่บริษัทมีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้จากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมถึงผลงานของบริษัทในการบริหารโรงไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับ และการมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและปราศจากเงินกู้ยืม

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

มีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้แน่นอนจากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว

กระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้ของบริษัทนั้นมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่บริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ. (ได้รับอันดับเครดิต ?AAA/Stable? จากทริสเรทติ้ง) โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงด้านการตลาดส่วนใหญ่ให้แก่บริษัท ทั้งนี้ รายได้ของบริษัทขึ้นอยู่กับการดำรงความพร้อมของโรงไฟฟ้า (Available Payment -- AP) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง กฟผ. จะจ่ายค่าความพร้อมของโรงไฟฟ้าให้แก่บริษัทเต็มจำนวนตราบที่โรงไฟฟ้าสามารถบรรลุเป้าหมายความพร้อมโดยไม่คำนึงถึงปริมาณการจ่ายไฟฟ้า นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านราคาเชื้อเพลิงยังลดลงผ่านการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวอีกด้วยเนื่องจากสัญญาเอื้อให้บริษัทส่งผ่านภาระต้นทุนค่าเชื้อเพลิงไปให้แก่ กฟผ. ได้

ผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์

?โรงไฟฟ้าราชบุรี? มีผลการดำเนินงานที่ราบรื่นเป็นที่ประจักษ์มานานกว่า 20 ปีโดยโรงไฟฟ้าสามารถบรรลุเป้าหมายความพร้อมตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาค่าความพร้อมและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าอยู่ในระดับดีกว่าเป้าหมายที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเกือบทุกปี

สำหรับช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 นั้น ค่าความพร้อมจ่ายโดยรวมของโรงไฟฟ้าของบริษัทอยู่ที่ระดับ 94.3% ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 89.0% อีกทั้งประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าก็ดีกว่าเป้าหมายอยู่เล็กน้อย โดยโรงไฟฟ้ามีค่าความร้อนอยู่ที่ 7,189 บีทียูต่อหน่วยซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่ 7,225 บีทียูต่อหน่วย

ไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ในอนาคตอันใกล้

บริษัทไม่มีแผนการลงทุนขนาดใหญ่ในช่วงปี 2565-2567 ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าหินกองจังหวัดราชบุรีซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตรวม 1,540 เมกะวัตต์นั้นจะมีผู้พัฒนาโครงการเป็นบริษัทในเครือ คือ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทราช กรุ๊ป (51%) และ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (49%)

ฐานะการเงินที่ปราศจากเงินกู้ยืม

ทริสเรทติ้งเชื่อว่าฐานะทางการเงินของบริษัทจะยังคงแข็งแกร่งต่อไปในระยะ 3 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ณ เดือนมีนาคม 2565 บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมคงเหลือแล้วจากการที่บริษัทได้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดสุดท้ายมูลค่า 2 พันล้านบาท ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนจะเป็นศูนย์ต่อไปตลอดช่วงเวลาประมาณการ

สภาพคล่องแข็งแกร่ง

บริษัทมีสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งมาก โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 แหล่งเงินทุนของบริษัทประกอบไปด้วยเงินสดในมือจำนวน 735 ล้านบาท ทริสเรทติ้งประมาณการเงินทุนจากการดำเนินงานของบริษัทในระยะ 12 เดือนข้างหน้าจะอยู่ที่ประมาณ 4.0-4.5 พันล้านบาทโดยที่ไม่มีภาระหนี้สินที่ต้องชำระคืน และไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ใด ๆ นอกเหนือจากงบลงทุนเพื่อการซ่อมบำรุงที่ประมาณ 50-100 ล้านบาทต่อปีไปตลอดจนถึงปี 2567

เป็นบริษัทย่อยหลักของราช กรุ๊ป

ทริสเรทติ้งมองว่าบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทย่อยหลักของบริษัทราช กรุ๊ปเมื่อพิจารณาจากทั้งโครงสร้างการลงทุนและการที่บริษัทสร้างรายได้อย่างมีนัยสำคัญให้แก่บริษัทราช กรุ๊ป นอกจากนี้ บริษัทยังมีฐานะเป็นบริษัทย่อยที่มีบริษัทราช กรุ๊ปเป็นผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียวอีกด้วย บริษัทเป็นทั้งเจ้าของและผู้ดำเนินงานโรงไฟฟ้าราชบุรีซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 3,645 เมกกะวัตต์ โดยคิดเป็นประมาณ 49% ของกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทราช กรุ๊ป ณ เดือนมิถุนายน 2565 ในขณะที่บริษัทสร้างกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) คิดเป็น 52% ของ EBITDA ของบริษัทราช กรุ๊ป ในปี 2564

?

ทริสเรทติ้งตั้งสมมติฐานกรณีพื้นฐานสำหรับการดำเนินงานของบริษัทในระหว่างปี 2565-2567 ดังนี้

? EBITDA ของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 4.0-5.0 พันล้านบาทในปี 2564 และจะลดลงเหลือประมาณ 2.0-3.0 พันล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2566-2567

? งบลงทุนเพื่อการซ่อมบำรุงจะอยู่ที่ประมาณ 50-100 ล้านบาทต่อปี

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? สะท้อนความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงดำรงความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าและจะรักษาผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ต่อไป ซึ่งจะทำให้บริษัทจะสามารถสร้างรายได้ที่คาดการณ์ได้ไปจนตลอดอายุสัญญา

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

จากสถานะของบริษัทที่เป็นบริษัทย่อยหลักของบริษัทราช กรุ๊ป อันดับเครดิตของบริษัทจะขึ้นอยู่กับอันดับเครดิตของบริษัทราช กรุ๊ป โดยการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีต่ออันดับเครดิตของบริษัทราช กรุ๊ป จะส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตของบริษัท

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 13 มกราคม 2564

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (RATCHGEN)

อันดับเครดิตองค์กร: AA+

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ